Obchodní podmínky a reklamační řad společnosti MAKERS CZECH REPUBLIC s.r.o., provozovatel internetového obchodu značky The Good Choice (www.thegoodchoice.cz)

 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 28.1.2023
 

OBSAH:

ČÁST I. – Obchodní podmínky
A. Úvodní ustanovení
B. Vymezení základních pojmů
C. Uzavření Kupní smlouvy
D. Kupní cena
E. Platební podmínky
F. Uživatelský účet
G. Dodání Zboží
H. Odstoupení od Kupní smlouvy
I. Přechod nebezpečí škody na věci
 
ČÁST II. – Reklamační řád
A. Úvodní ustanovení
B. Rozpor s Kupní smlouvou při převzetí Zboží
C.Reklamace Zboží poškozeného přepravou
D. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace
 
ČÁST III. – Společná ustanovení pro Obchodní podmínky a reklamační řád
A. Ochrana osobních údajů
B. Stížnosti, řešení sporů a rozhodné právo
C. Závěrečná ustanovení

 

 

ČÁST I. – Obchodní podmínky

 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. ​​​​​Tyto Obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost MAKERS CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO: 11799111, DIČ: CZ11799111, se sídlem Mazurská 526/21, Praha 8, 181 00, a Kupujícího, v případě uskutečnění nákupu na internetovém obchodě www.good-choice.cz.
 2. Kontaktní údaje prodávajícího
  1. Všeobecné informace: info@thegoodchoice.cz
  2. Marketing a PR: marketing@thegoodchoice.cz
  3. Objednávky a fakturace:        
   1. Mgr. Marie Stehlík (+420 778 035 613)
   2. Zdeněk Bahenský (+420 727 828 242)
 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné kupní smlouvě mezi Prodávajícím a druhou stranou na základě domluvy s Prodávajícím. Odchylná ujednání v samostatné kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 5. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Samostatná kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.
 6. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

B. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kdy smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně Prodávající („Spotřebitelská smlouva“).
 2. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím třetích osob prodává Kupujícím výrobky. Prodávajícím je společnost MAKERS CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO: 11799111, DIČ: CZ11799111, se sídlem Mazurská 526/21, Praha 8, 181 00  („Prodávající“).
 3. Kupující je fyzická osoba („Kupující“).
 4. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je fyzická osoba, se řídí těmito Obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších přepisů („Občanský zákoník“) a zákonem č. 635/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně spotřebitele“).
 5. Internetovým obchodem se rozumí Internetový obchod, který je tvořen souborem internetových stránek a aplikací internetového obchodu na stránkách www.thegoodchoice.cz („Internetový obchod“).
 6. Prostředky komunikace na dálku umožnují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména veřejná komunikační síť (např. internet), sociální síť (např. Facebook, Instagram, TikTok), elektronická pošta, neadresovaný a adresovaný tisk, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, telefon s lidskou obsluhou, videotelefon („Prostředky komunikace na dálku“).
 7. Uživatelský učet je účet Kupujícího založený skrze registraci na Internetovém obchodu, přístupný přes uživatelské jméno a heslo zvolené Kupujícím, a používaný v rámci Internetového obchodu („Uživatelský účet“).
 8. Kupní smlouva je právním jednáním, kterým se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na něho vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu („Kupní smlouva“).
 9. Zboží jsou produkty a výroby značky The Good Choice uvedené v nabídce Internetového obchodu („Zboží“).

C. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Zboží uvedené v nabídce Internetového obchodu představuje nabídku, jež má výhradně informativní charakter a nepovažuje se bez dalšího za návrh dodat Zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu na nabízené Zboží.
 2. Objednávat Zboží je možné výlučně prostřednictvím k tomu určeného rozhraní Internetového obchodu.
 3. Objednávka Kupujícího je v rámci Internetového obchodu vytvořena ve chvíli, kdy Kupující vloží vybrané Zboží či službu do košíku a odešle potvrzení své objednávky Prodávajícímu. Dříve než bude ze strany Kupujícího objednávka závazně potvrzena, může Kupující měnit jak obsah své objednávky, tak měnit způsob přepravy nebo úhrady objednávky. Před odesláním objednávky je Kupující povinen zkontrolovat všechny jím uvedené údaje, které při vytváření objednávky zadal/uvedl.
 4. Veškeré objednávky učiněné Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu jsou považovány za závazné.
 5. K uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu dochází v okamžiku, kdy je Kupujícímu doručeno přijetí objednávky Prodávajícím, tedy akceptace objednávky Kupujícího, a to formou e-mailové zprávy, jež bude odeslána na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím při vytváření objednávky. Přílohou tohoto potvrzení Prodávajícího je Kupní smlouva a aktuální znění Obchodních podmínek, včetně reklamačního řádu. Uzavřenou Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě individuální dohody stran nebo ze zákonných důvodů, není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak.
 6. V případě, že Prodávající nepotvrdí objednávku Kupujícího, vyhrazuje si právo kontaktovat ho s jiným sdělením. Jiným sdělením se pro tyto účely rozumí:
  1. odmítnutí objednávky (např. v případě nedostupnosti Zboží);
  2. informace o dočasné nedostupnosti Zboží bez uvedení přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda Kupující má přesto zájem na uzavření Kupní smlouvy;
  3. informaci o dočasné nedostupnosti Zboží s uvedením přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda Kupující má přesto zájem na uzavření Kupní smlouvy.
 7. V případech uvedených výše pod čl. 6.1. a 6.3. Obchodních podmínek je Kupní smlouva uzavřena v okamžiku doručení potvrzení nabídky Kupujícím.
 8. Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím po učinění objednávky ze strany Kupujícího bude probíhat formou e-mailové komunikace, případně telefonicky na jednom z čísel uvedených pod sekcí Úvodní ustanovení v čl. 2.
 9. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy jsou Kupující a Prodávající vázáni jejím obsahem a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z Kupní smlouvy vyplývající. Prodávající se především zavazuje odevzdat Zboží Kupujícímu, včetně souvisejících dokladů, které se ke Zboží vztahují a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží v souladu s Kupní smlouvou a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a Zboží převzít.
 10. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách Internetového obchodu.

D. KUPNÍ CENA

 1. Veškeré ceny uvedené v Internetovém obchodě jsou konečné včetně DPH a případných dalších poplatků. Ceny Zboží nezahrnují náklady na dodání Zboží nebo náklady na Prostředky komunikace na dálku, které jsou uváděny až v celkovém souhrnu objednávky při její realizaci ze strany Kupujícího a mohou se lišit podle zvolené metody a poskytovatele přepravy, případně způsobu úhrady objednávky.
 2. Ceny jsou v Internetovém obchodě uváděny v české měně (Kč) a jsou platné pouze při objednání Zboží prostřednictvím Internetového obchodu.
 3. Ceny uvedené v Internetovém obchodě jsou platné pouze v okamžiku učinění konkrétní objednávky Kupujícím a jsou tedy neměnné pouze po dobu vyplňování objednávky až do okamžiku jejího odeslání, resp. dokončení. Prodávající je oprávněn měnit nabídku Zboží a související ceny kdykoli, kromě výše uvedeného případu.
 4. V případě, že není uvedeno jinak nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného, považuje se kupní cena za uhrazenou dnem připsání celé kupní ceny na účet Prodávajícího.
 5. Kupující bere na vědomí, že konečné ceny Zboží jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny české (Kč) a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v souhrnu objednávky Kupujícího.
 6. V případě, že se na Zboží vztahuje akční cena, je taková cena platná pouze po dobu trvání akce, tj. do jejího skončení, případně do vyprodání zásob nebo uvedeného počtu kusů Zboží, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

E. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Úhradu Kupní smlouvy lze provést některým z následujících způsobů
  1. Online platební kartou
   1. Úhrada kupní ceny, včetně nákladů na dodání Zboží a případných jiných nákladů, probíhá platební kartou on-line přes platební bránu se zabezpečením 3D Secure v rámci Internetového obchodu. V případě platby kartou online bude Kupující na konci objednávky přesměrován na zabezpečenou platební bránu, kde zadá číslo, platnost a ověřovací kód jeho platební karty.
  2. Bankovním převodem (poštovní poukázkou)
   1. Úhrada kupní ceny, včetně nákladů na dodání Zboží a případných jiných nákladů, lze provést bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího. Úhrada kupní ceny lze provést i prostřednictvím poštovní poukázky České pošty. V obou případech, pro úhradu kupní ceny, sdělí Kupujícímu číslo účtu Prodávající.
  3. Dobírkou
   1. ​V platbě dobírkou je zahrnuta úhrada kupní ceny zboží dle Kupní smlouvy, včetně nakladu na jeho dodaní, poplatku za zpracovaní platby dobírkou, případně i jiných nakladu zahrnutých v Dodacích podmínkách společnosti Zásilkovna, která zprostředkovává přepravu a dodávku zboží.
 2. Daňový doklad
  1. Součástí dodávky Zboží je i příslušný daňový doklad. Prodávající zašle Kupujícímu daňový doklad i v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce a to poté, co Prodávající obdrží od přepravce potvrzení o tom, že Kupující Zboží převzal.
 3. Vrácení peněžních prostředků
  1. Odstoupí-li Kupující od uzavřené Kupní smlouvy nebo budou-li Kupujícímu vráceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, způsobem, který určí Prodávající. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu na vyzvání údaje pro vrácení peněžních prostředků a odpovídá za správnost těchto údajů
 4. Dárkové poukazy
  1. Kupní cenu nebo její část je možné hradit rovněž formou dárkové poukázky vydané Prodávajícím.
  2. V případě, že Kupující zadá při procesu objednávání Zboží platný kód dárkové poukázky a zároveň bude Prodávajícím potvrzena platnost kódu, bude Kupujícímu z ceny Zboží odečtena částka uvedená na dárkové poukázce.
  3. Informaci o schválení platnosti kódu nebo jeho zamítnutí obdrží Kupující prostřednictvím e-mailové zprávy.
  4. Případnou zbývající část kupní ceny je Kupující povinen uhradit některým z výše uvedených způsobů.

F. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit či pozastavit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo v případě, kdy Kupující vyžaduje známky chování v rozporu s platnými zákony České Republiky nebo dobrými mravy.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

G. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží označené jako „Skladem“ a objednané bude Prodávající expedovat nejdéle do tří pracovních dnů. Toto neplatí v případě, že Kupující neprovede včas platbu.
 2. V případě, že Zboží nebude možné dodat ve lhůtě uvedené v Internetovém obchodě, nebo Prodávající nebude vůbec schopen dodat objednané Zboží nebo ho bude schopen dodat jen částečně, bude Prodávající bezodkladně kontaktovat Kupujícího za účelem učinění dohody o dalším postupu.
 3. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží. Kupující se stane vlastníkem Zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo určit dopravce, kterým bude přeprava Zboží svěřena.

H. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených Občanským zákoníkem ve spojení se Zákonem o ochraně spotřebitele.
 2. Odstoupení
  1. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (což rovněž zahrnuje Internetový obchod) bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, a to s výjimkou případů uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku.
  2. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být učiněno ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo Kupujícím spotřebitelem, nebo jím určenou třetí osobou (jinou než přepravcem) převzato Zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné 14ti denní lhůty.
  3. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel na adresu: MAKERS CZECH REPUBLIC s.r.o., Mazurská 526/21, Praha 8, 181 00, a to, pokud možno v originálním balení, včetně obalu a příslušenství Zboží.
  4. Náklady spojené s navrácením Zboží v rámci odstoupení od Kupní smlouvy nese Kupující.
  5. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
  6. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.
  7. Právo Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží.
  8. Kupující, v případě využití práva na odstoupení od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží pouze poškozeno, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu právo na náhradu škody a započíst tento svůj nárok oproti nároku Kupujícímu na vrácení kupní ceny. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrátí jen kupní cenu včetně nákladů na dodání Zboží ve výši snížené o částku odpovídající náhradě škody.
 3. Odstoupení – Prodávající
  1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že se již Zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena Zboží dodávaného dodavatelem Prodávajícího nebo je Zboží dlouhodobě nedostupné.
  2. Dále si Prodávající vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud byla administrativní chybou zadána nesprávná cena Zboží, která je zjevně neúměrná hodnotě Zboží a nereflektuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží (např. u Zboží chybí jedna či více cifer, sleva na Zboží je více než 60 %, aniž je Zboží součástí speciální akce). Prodávající informuje Kupujícího o povinnosti/možnosti kontaktovat Prodávajícího v případě pochybností, zda je Zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně Zboží a správnost ceny si ověřit přímo u Prodávajícího.
  3. V případě, že některá z výše uvedených skutečností nastane, bude Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V případě, že Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a nedojde k plnění z Kupní smlouvy, případně z objednávky Kupujícího spotřebitele, bude mu kupní cena nebo její část vrácena zpět.

I. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚC

 1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího spotřebitele okamžikem převzetí Zboží od Prodávajícího a/nebo přepravce.
 2. Nebezpečí škody na Kupujícího podnikatele přechází okamžikem převzetí Zboží od přepravce nebo okamžikem, kdy se Kupující podnikatel dostane do prodlení s převzetím Zboží a Prodávající, resp. přepravce, mu umožní nakládat se Zbožím.

  

ČÁST II. – Reklamační řád 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád platí pro Prodávajícího a Kupujícího, v případě uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu („Reklamační řád“).
 2. Vztahy neupravené tímto Reklamačním řádem se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.
 3. Záruka dle tohoto Reklamačního řádu se vztahuje na Zboží, jež bylo zakoupeno od Prodávajícího v Internetovém obchodě a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
 4. Při reklamaci vady Zboží Kupujícímu doporučujeme pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit řádně vyplněný formulář pro reklamace (dostupný na webu www.thegoodchoice.cz) s přiloženým potvrzením o objednávce nebo daňovým dokladem.
 5. Převzetím Zboží se rozumí okamžik, kdy Kupující přebírá Zboží od přepravce.

B. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

 1. Pokud Kupující při převzetí Zboží (převzetím se rozumí okamžik převzetí Zboží Kupujícím od přepravce) zjistí:
  1. poškození dodaného Zboží (tj. jakoukoli vadu Zboží)
  2. jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem (fakturou) a skutečně dodaným Zbožím;
  3. jakýkoli rozdíl mezi označením Zboží uvedeném na dodacím listu nebo faktuře a skutečně dodaným Zbožím (zejména v jakosti, míře, množství nebo v bezvadnosti Zboží);
  4. neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list nebo daňový doklad;
  5. doporučujeme bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží prokazatelným způsobem kontaktovat Prodávajícího za účelem odstranění takovýchto vad.
 2. V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím nebude ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď:
  1. výměnou Zboží;
  2. není-li takový postup možný, může Kupující:
  3. požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží; nebo
  4. od Kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že Kupující o rozporu s Kupní smlouvou věděl v okamžiku převzetí Zboží a toto Zboží i přes toto převzal bez výhrad nebo v případě, že rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil, nemá Kupující nárok na bezplatné uvedení Zboží do souladu s Kupní smlouvou.

C. REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘEPRAVOU

 1. V případě doručení zásilky obsahující Zboží Kupujícímu, která je viditelně poškozena, má Kupující právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu.
 2. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození Zboží po odstranění obalu, doporučujeme Kupujícímu, pro vyloučení případných pochybností a možného zamítnutí reklamace Prodávajícím, aby Kupující bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží, nahlásil škodu telefonicky na kontaktní číslo uvedené v článku I. (Obchodní podmínky), v sekci úvodního ustanovení, v čl. 2. 

D. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE

 1. Při uplatnění reklamace (skrze formulář pro reklamace) Kupujícím bude Prodávající bezodkladně kontaktovat Kupujícího za účelem učinění dohody o dalším postupu reklamace.
 2. Uplatnění reklamace Kupujícím a postup vyřízení reklamace Prodávajícím se řídí obsahem v sekcích B. a C.  tohoto Reklamačního řádu.

 

ČÁST III. – Společná ustanovení pro Obchodní podmínky a reklamační řád

 A. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Všeobecné zásady ochrany osobních údajů jsou Kupujícímu k dispozici v zápatí webových stránek www.thegoodchoice.cz

 B. STÍŽNOSTI, ŘEŠENÍ SPORŮ A ROZHODNÉ PRÁVO

 1. Vyřizování stížností zajišťuje Prodávající prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v článku I. (Obchodní podmínky), v sekci úvodního ustanovení, v čl. 2.
 2. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou Kupujícím v rámci objednávky.
 3. Rozhodné právo
  1. Veškerá ustanovení a právní vztahy vyplývající z Kupní smlouvy, včetně těchto Obchodních podmínek, uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. V případě sporu se Prodávající a Kupující zavazují učinit vše pro smírné vyřešení daného sporu. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.
  2. Prodávající a Kupující se dohodli, že spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou, jejíž přílohu tvoří tyto Obchodní podmínky včetně Reklamačního řádu, budou rozhodovány u obecných soudů České republiky.
 4. Mimosoudní řešení
  1. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
  2. Kupující spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícím.
 2. Kupující souhlasí a přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek a Reklamačního řádu ve znění platném a účinném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného Zboží uvedené v Internetovém obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád jsou Kupujícímu spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje jejich archivaci a reprodukci. Všechna znění těchto Obchodních podmínek jsou dostupná na www.thegoodchoice.cz
 4. Platné a účinné Obchodní podmínky a platný a účinný Reklamační řád jsou k dispozici na internetových stránkách www.thegoodchoice.cz a každý Kupující je při koupi Zboží na tyto Obchodní podmínky a platný a účinný Reklamační řád upozorněn a má se s nimi možnost seznámit. Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky a Reklamační řád doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu Zboží, které Prodávající nabízí. Prodávající doporučuje pravidelně navštívit webové stránky za účelem seznámení se s aktuální verzí Obchodních podmínek.
 5. V případě, že některé ustanovení Obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu je nebo se stane neplatným či je nebo bude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a nadále platná. Prodávající i Kupující souhlasí s tím, že taková neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními platnými, a to tak, aby se tato nová ustanovení, co nejvíce blížila smyslu a účelu nahrazených ustanovení.
 6. Vyšší moc
  1. Prodávající a Kupující neodpovídají za porušení svých povinností vyplývajících z Kupní smlouvy, pokud jim v jejich plnění bude bránit případ vyšší moci. Prodávající a Kupující vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu Prodávajícího nebo Kupujícího, jež mu brání v plnění jakýchkoli jeho závazků vyplývajících z Kupní smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče.
 7. Adresy pro doručování
  1. V případě doručování písemností mezi Prodávajícím a Kupujícím se za doručovací adresu považují sídlo Prodávajícího a adresa (případně adresy) Kupujícího uvedená v objednávce.